ماهنامه” هنر بسته بندي” از مهر ماه 1390 با تكيه بر تجربيات 10 ساله

سهيل چهره اي مدير مسئول و سردبير نشريه در صنعت بسته بندي آغاز به كار كرده است.اين ماهنامه سعي دارد تا با تمركز بر كارهاي علمي و ايجاد ارتباط بين آخرين پيشرفت هاي فناوري و تحقيقاتي در كشورهاي صاحب فن دنيا و صنعت و بازار ايران ، نقشي شايسته در پيشرفت صنعت بسته بندي ايران داشته باشد.

در اين راستا بهره گيري از افراد متخصص در تحريريه مجله موضوعي حياتي بود كه با به كارگيري افراد متخصص و با انگيزه در زمينه هاي مديريت و بازاريابي ، اتوماسيون ، چوب و کاغذ،مهندسي ساخت و اتوماسیون،مندسی شیمی ،طراحي گرافيك و طراحي صنعتي پايه ريزي مناسبي براي ورود مجله به بحث هاي علمي و كارشناسي بسته بندي فراهم شد.

بخش عمده تيراژ مجله در صنايع غذايي كه بازار هدف بسته بندي هستند توزيع مي شود.باقيمانده در صنايع بسته بندي، خودروسازي،دارويي،دانشگاه ها،مراكز تصميم گيرنده دولتي و انجمن هاي مرتبط به دست مديران مي رسد.

ماهنامه هنر بسته بندي از طريق ارسال 7000 پيامك و4000 ايميل ارتباط نزديكي با مديران تصميم گيرنده در صنايع غذايي و بسته بندي دارد كه مخاطبان محترم نيز

مي توانند از اين خدمات استفاده كنند.