اعضاي ثابت تحريريه ماهنامه هنر بسته بندي به قرار زير هستند:

 

سهيل چهره اي : صاحب امتياز، مدير مسوول و سر دبير
  امير فرزاد :  دكتراي مديريت بازاريابي بین الملل
  مهشاد مقومی: دکترای فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
  لیلا تبریزی : دکترای شیمی معدنی
 

امير محسن ناظري : كارشناس ارشد چوب و كاغذ

 

 

لادن لیاقتی: کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

علیرضا سوخته سرایی:کارشناس ارشد مهندسی خمیر و کاغذ

فائقه السادات مرتضوی: کارشناس ارشد چوب و کاغذ

 

روح الله رحمانی: کارشناس ارشد صنایع دستی

 

علی ابراهیمی پور: کارشناس علوم و صنایع غذایی

 

اکرم قدرت: خبرنگار

 

 

 

 

 

 

{KomentoDisable}