این ویدیو مراحل مختلف زندگی زباله در چرخه جمع آوری و بازیافت را به نمایش می گذارد. این چرخه شامل جداسازی تا تبدیل به کمپوست می شود.