این ویدیو با موسیقی جذاب، به کودکان در زمینه های کاهش ضایعات، استفاده مجدد و بازیافت انواع بسته بندی آموزش می دهد.