Hoodis

لیبل

درخواست برای لیبل های هشداردهنده در خصوص مواد حساسیت زای...

چهار گام برای کدزنی بدون خطا در بسته‌بندی‌های دارویی

روکش‌های جدید برای ایجاد حس لمسی خاص بر روی لیبل از Actega

ارایه فیلم جدید پلی اتیلن از ExxonMobil با ویژگی‌‌های کار...

قانون‌گذاری در صنعت دارویی و پزشکی