هنر بسته بندی/ واحد بین الملل: 31 مین نمایشگاه بین المللی پلاستیک استانبول، Plast Eurasia 2022 ، از تاریخ 22تا 26نوامبر در استانبول برگزاز شد. در اینم نمایشگاه  852 شرکت کننده از 39 کشور حضور داشتند. همچنین 61 هزار نفر از 99 کشور از سرتاسر جهان این نمایشگاه را بازدید کردند.

اهداف غرفه داران از حضور در نمایشگاه:

میزان دستیابی غرفه داران به اهداف از پیش تعیین شده:

میزان تاثیر نمایشگاه بر فروش غرفه داران:

میزان بازخورد غرفه داران:

مهمترین اهداف بازدیدکنندگان از حضور در نمایشگاه:

نوع فعالیت بازدیدکنندگان:

روش خرید بازدیدکنندگان:

بازخورد بازدیدکنندگان:

لازم به یادآوری است 48 شرکت ایرانی در این نمایشگاه حضور داشتند.