هنر بسته بندی: Stora Enso و  Tetra Pak با همکاری هم، راهکار بازیافت نوشیدنی را مورد آزمایش قرار دادند که شامل یک خط اختصاصی برای بازیابی فیبرها و تولید مقوای بازیافت شده می‌شود در حالی که بخش دیگر پلیمر و لایه محافظ آلومینیومی را بازیافت می‌کند.

به گفته این شرکت‌ها، 75 هزار تن جعبه نوشیدنی در بازار Benelux در بلژیک و هلند و لوکزامبورک هر سال فروخته می‌شود اما هیچ زیرساخت بازیافتی در این منطقه وجود ندارد. این دو شرکت پروژه مشترکی را برای بازیافت و پاسخگویی به مصرف بسته‌بندی کاغذی در این کشورها به اجرا گذاشته‌اند.

در این پروژه Stora جعبه‌های بسته‌بندی نوشیدنی را جمع‌آوری و فیبر آنها را بازیابی می‌کند تا برای تولید مقوای بازیافتی استفاده کند. Tetrapak هم بر روی بازیافت پلیمر و آلومینیوم ضذنفوذ بسته‌ها کار می‌کند. این دو شرکت مدعی شده‌اند که در این پروژه سالانه 50هزار تن از این نوع بسته‌بندی را بازیافت می کنند. تتراپک ماه گذشته خبر از آزمایش لایه ضدنفوذ از جنس فیبر برای جایگزینی لایه آلومینیومی در پاکت‌های غذایی‌اش داد.