اين هم ويديويي در بحث توليد، مزه داركردن و بسته بندي چيپس سيب زميني. جداي از بحث فني، ميزان نمكي كه اضافه ميشه، ترسناكه