هنر بسته بندی: Mondi خبر از همکاری با شرکت Dow برای بهبود و ارتقای فیلم اکسترود شده از محتویات بازیافتی برای تولید بسته‌بندی ثانویه محصولات بهداشت شخصی بانوان با برند Essity داد.

این محصولات تا پیش از این در پاکت‌هایی عرضه می‌شد که 50 درصد از مواد تجدیدپذیر در تولیدشان استفاده شده بود. تحقیقی که توسط Mondi انجام گرفت منجر به این شد که راهکار جدیدی برای بسته‌بندی ارایه شود. بسته جدید 85 درصد از بایومس تشکیل و مواد تجدیدپذیر با قابلیت بازیافت در تمام پاکت‌ها تا 25 درصد از پلاستیک‌های بازیافتی تامین می‌شد. در این پاکت جدید از مواد بازیافت شده به طریقه مکانیکی استفاده شد. نتیجه همه تحقیقات فیلم اکسترودشده‌ای بود که چاپ‌پذیری خوبی داشت و به پاکت تبدیل شده بود.

این پاکت در مقابل رطوبت و نور که برای محصول مضرر است نیز مقاومت خوبی دارد.