خوردن و نوشیدن نیازهای ابتدایی انسان هستند که باید هر روز و در هر کشوری در دنیا پشتیبانی شوند. میلیون ها انسان کماکان دسترسی به آب آشامیدنی تمیز ندارند و از سوء تغذیه یا آلودگی غذایی رنج می برند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) به طور مداوم از این موضوعات گزارش تهیه می کند. در دنیایی که مواجه با افزایش مداوم جمعیت هستیم، تغذیه مردم و فراهم کردن آب آشامیدنی سالم برای آنان یکی از پرچالش ترین نیازهای آینده خواهد بود. 

{phocadownload view=file|id=282|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}