فودنا: دوره آموزشی آشنایی با برچسب گذاری فرآورده های غذایی و نحوه درج علامت راهنمای تغذیه ای در معاونت غذا و داروی کردستان برگزار شد.

 

برچسب گذاری مواد غذایی, نشانگرهای رنگی تغذیه ای, معاونت غذا و داروی کردستان,

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کارگاه آشنایی با برچسب گذاری فرآورده های غذایی و نحوه درج نشانگرهای تغذیه ای با حضور مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی، کارشناسان ستادی و کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه برگزار گردید.

در کارگاه مذکور رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو کردستان، ضوابط برچسب گذاری محصولات غذایی را تشریح نموده و ضمن بیان اهمیت درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای، نحوه محاسبه سهم مواد غذایی و درج علامت راهنمای تغذیه ای را بیان نمود.

 درحال حاضر روند درج نشانگرهای تغذیه ای مطابق برنامه زمان بندی کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی در حال اجرا است.

http://www.foodna.ir/fa/newsagency/59483