هنر بسته بندی: طراحی هنر دسورئالیسم فرانسفوی در کف خیابان ها