مواد و مصالح قابل استفاده در حوزه بسته بندی از چند منظر قابل بررسی هستند  که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  از منظر عملکردی و کاربردی ،  از منظرتنوع جنس مواد ، از منظرتکنولوژی یا روش های ساخت، از منظرنحوه ی هویت بخشی، از منظرقشر بندی اجتماعی و تعریف حوزه مخاطبان،از منظراقتصادی و بازاریابی و ….

{phocadownload view=file|id=98|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}