هزينه هاي توليد محصولات بر تصميمات مرتبط با نحوه عرضه محصول و قيمت گذاري و حفظ جايگاه رقابتي موثر است، سازمان ها به دنبال مديريت و كاهش هزينه هاي خود هستند، هزينه هاي لجستيكي بخش مهمي از هزينه هاي توليد را تشكيل مي دهند لذا شناسايي سرفصل هزينه هاي لجستيكي و اندازه گيري و پايش آنها مي تواند منجر به كاهش قيمت تمام شده محصول گردد.با توجه به ارتباط تنگاتنگ فرايندهاي لجستيكي، به نحوي كه كاهش هزينه در يكي از زيرفرايندهاي لجستيك مي تواند منجر به افزايش هزينه در زيرفرايند ديگر شود لذا مديريت هزينه هاي لجستيك به نحوي كه در مجموع اين هزينه ها كاهش يابد حایز اهميت است در اين مقاله نحوه شناسايي و مديريت هزينه هاي بسته بندي به عنوان يكي از زيرفرايندهاي لجستيك در حوزه ارسال قطعات به سايت هاي توليدي ايران خودرو و راهكارهاي اتخاذ شد در خصوص كاهش هزينه ها ارایه شده است.

{phocadownload view=file|id=285|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}