هنر بسته بندی: چندی پیش نامه ای با سر برگ وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به  دفتر نشریه ارسال شد مبنی بر جمع آوری اطلاعات صنعتگران به منظور آماده سازی زیر ساخت های پرداخت یارانه صنعت. نامه ای که اطلاعات بانکی مدیر نشریه به همراه رمزهای آن را برای واریز مبلغ درخواست می کرد.


از آنجایی که قضیه غیر عادی بود خبرنگار ماهنامه پیگیر موضوع شد. ابتدا با روابط عمومی سازمان توسعه تجارت تماس گرفته شد. پاسخ جالب بود:” ما خبرش را روی سایت گذاشته ایم . کاردیگری نمی توانیم بکنیم.” شاخ تعجب ما هنگامی بلندتر شد که پاسخ روابط عمومی وزارت صنعت را شنیدیم.” به ما مربوط نیست. متولی سازمان توسعه تجارت است.” شیرین تر از همه این ها جواب دفتر معاونت بازرگانی و خارجی وزارت صنعت در پاسخ پیگیری ما بود: “بی اطلاعیم.”

نامه ای با سربرگ وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت ارسال می شود، پس از آن از طریق تلفن همراه مدیر نشریه پیامکی مبنی بر ناقص بودن مدارک ارسالی درج می شود اما وزارت خانه ای به این عرض و طول و حتی حراست آن از پیگیری موضوعی به این مهمی عاجزند. علت بر ما پوشیده است اما به هر حال سعی کردیم حداقل ما به وظیفه اطلاع رسانی خود خوب عمل کنیم.