ایرنا : روش تولید بیوفیلم های خوراكی از كفیران برای بسته بندی مواد غذایی و دارویی توسط محقق ایرانی ارایه شد . این روش یكی از بهترین راه ها برای كنترل تغییرات فیزیولوژیكی ، میكروبی و فیزیكو شیمیایی مواد غذایی است .

‘مهران عالم محمد قاسملو’ مخترع این روش گفت: بیو فیلم های خوراكی به صورت لایه های نازكی از مواد خوراكی بر روی سطوح مواد غذایی یا میان تركیبات آن ها قرار می گیرند. ساختاراصلی این بیوفیلم ها بر پایه پلیمرهای طبیعی با خواص ویژه است و عملكرد آن ها ایجاد یك سد در مقابل انتقال مواد شامل آب، گاز، چربی وهمچنین حفظ و انتقال اجزای مواد غذایی و افزودنی ها، رنگ ها، طعم دهنده ها و نظایر آن است .

وی خاطرنشان كرد :‌ مهمترین عملكرد یك بیو فیلم خوراكی كنترل انتقال جرم، محافظت مكانیكی و دارا بودن خواص حسی مطلوب است. كنترل انتقال جرم شامل جلوگیری از خشك شدن غذاها، تنظیم گازهای اطراف غذا و كنترل مهاجرت اجزا و افزودنی ها در سیستم های غذایی است. وی افزود : غذاهای تازه ممكن است حاوی ارگانیسم های مضر بر روی سطح یا داخل خود باشند .این ارگانیسم ها اگر از بین نروند سبب فساد ماده غذایی می شوند. جلوگیری از فساد غذاها به وسیله بازدارندگی و تخریب برخی از ارگانیسم ها پایه و اساس نگه داری غذاهاست . این هدف می تواند از طریق اعمال روش های شیمیایی، انجماد، آب گیری و فرآیندهای حرارتی یا تركیبی از این روشها تحقق یابد . به گفته قاسملو، بیو فیلم ها یا سدهای محافظت كننده در طول فرآیند فرآوری، انبارداری و حمل و نقل نه تنها فسادهای زیان آور غذا را به تعویق می اندازند بلكه موجب بهبودی كیفیت ماده غذایی می شوند. وی خاطرنشان كرد: بیو فیلم های خوراكی می توانند حامل تركیبات غذایی و دارویی به شكل كپسول های سخت، كپسول های ژله ای نرم، میكروكپسول، نوارهای قابل حل شدن و موارد دیگر باشند. به گفته این محقق جایگزینی پوشش های سنتزی یا بیوفیلم های خوراكی آلودگی های محیطی ناشی از باقی ماندن پلیمر بسته بندی را كاهش می دهد.