هنر بسته بندی: DS Smith برنامه ویژه خود در بحث پایداری را با نام “The Balance of Sustainability” منتشر کرد. این برنامه شامل بهبود راندمان مواداولیه، کاهش ضایعات تا صفر، به حداقل رساندن انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف مسوولانه آب می‌شود.

شرکت برنامه‌ریزی کرده است تا در طول 10 سال از 2010 به بعد، بتواند 20 درصد در موارد زیر کاهش داشته باشد:

– انتشار دی‌اکسید کربن از سوخت‌های فسیلی

– استفاده آب در کارخانه کاغذسازی

– ضایعات ارسال شده به مرکز دفن زباله

برنامه پیشرفت‌های خوبی داشته است. به عنوان مثال 2/5 درصد کاهش در مصرف سوخت‌های فسیلی تا همین مرحله اتفاق افتاده است. همچنین ضایعات فرستاده شده به مراکز دفن تا 2/17 درصد کاهش نشان می‌دهد.