به عنوان مقدمه توجه شما را به این نکته جلب میکنم که در بسیاری از بازارها و به خصوص در بازار رو به رشد مصرفی ایران – بدون در نظر گرفتن رکود دوره ی اخیر- که با نرخ رشد مثبت روبرو هستند گرایش زیادی برافزایش تمرکز درفروشگاه ها – نقطه خرید – با امید جلب مصرف کننده به چشم می خورد.در ایننوشتار برای کمک به درک بیشتراین موضوع وچگونگی عملکرد آن، به بررسی اثر متقابل بین فروشگاه و عوامل خارج از فروشگاه درجلب توجه مصرف کنندگان و ارزیابی مشتری ازبرندهای نمایش داده شده بر روی قفسه های سوپر مارکت ها می پردازیم.

 {phocadownload view=file|id=102|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}