جعل به معنای تقلید ریاکارانه از یک محصول است و شاید بهترین مثال برای آن جعل اسناد بانکی باشد. در بحث ما اما معنای الگوبرداری از ظاهر بیرونی و چهره است، به عنوان مثال تولید بسته‌بندی یک نام تجاری مشهود و خوشنام که این شهرت باعث گرانی محصول نیز شده است.

 {phocadownload view=file|id=42|text=دانلود متن کلمل مقاله|target=b}