ایسنا: معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی با بیان اینکه معرفی درست زرشک عاملی موثر برای عرضه آن در بازارهای جهانی است گفت: توسعه صنایع مرتبط با گیاه زرشک موجب رشد و توسعه فناوری بومی می شود.

عبدلمجید مسکوکی با بیان اینکه تنوع عرضه محصولات باغی – زراعی ، توسعه فناوری تولید و بسته بندی آنها در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای توسعه یافته جایی برای رقابت محصول ما باقی نگذاشته است، اظهار نظر کرد: زرشک می تواند بصورت انحصاری و با معرفی صحیح، جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند و به نام ایران ثبت شود.

وی با بیان اینکه زمین های شور و خاک نامناسب اجازه کاشت و پرورش محصولات دیگر را در خراسان جنوبی نمی دهد، افزود: سازگاری محصول زرشک با محیط باید بعنوان یک نقطه قوت در این منطقه درنظر گرفته و تقویت شود.

 

مسکوکی ادامه داد: توجه عمده به زرشک موجب افزایش توان اقتصادی جوامع مرتبط شده و از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ و بروز مشکلات عمده نظیر بیکاری، افزایش نامتناسب و بی رویه در شهرها جلوگیری خواهد کرد.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه درختچه زرشک با سطحی بالغ بر 11 هزار هکتار در جنوب خراسان به عنوان عمده ترین محصول باغی محسوب شده که از آن حدود 10 هزار تن محصول عمدتاً بصورت خشک عرضه می شود، خاطرنشان کرد: محصول زرشک با درآمدی سالیانه حدود 55 هزار میلیارد ریال سبب گردش چرخش های اقتصادی منطقه خراسان جنوبی و خوداشتغالی بیش از 8 هزار خانواده روستایی می شود.

مسکوکی سنتی بودن روش های کاشت، داشت و برداشت، نبودن فناوری مناسب در بسته بندی زرشک، عدم تنوع تولید محصولات از زرشک علیرغم دارا بودن پتانسیل های بسیار خوب و عدم شناخت مردم سایر کشورها از وجود این محصول و مصارف آن را از مهمترین چالش ها در راه تولید و توسعه محصول زرشک برشمرد.