Hoodis

بازیافت

تولید شن از بطری شیشه ای

استفاده از درب های پلاستیکی بازیافتی بطری برای تولید دست ...

نگرش های Coca Cola برای توجه به بازیافت در بسته بندی

یک روز از زندگی زباله ها در چرخه بازیافت

آموزش کودکان در زمینه کاهش ضایعات، استفاده مجدد و بازیافت...