…در سال 2003 ارزش بازار جهانی بسته بندی کاغذی و مقوایی معادل 7/164 میلیارد دلار برآورد شد که بیانگر افزایش 10درصدی در سال 2002 بودکه اساساً نتیجه ضعف ارزش دلار و تقویت فروش با ارزهای غیر دلاری با میانگین رشد مصرف سالانه 3درصد از سال 1999 است . بازارهای آمریکای شمالی 32درصد از فروش معادل 2/52 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده اند . زمانی که تقاضا در امریکا کاهش پیدا کرد نرخ رشد حدود 4درصد و در ژاپن کاهش فروش تا 3درصدبرآورد شد . 

{phocadownload view=file|id=79|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}