هنر بسته بندی: محافظت از محیط‌زیست و منابع کلیدی‌ترین نگرانی VPF در هنگام تولید مواداولیه خود چسب بودند، به همین خاطر کاغذهای جدید تولید شرکت بر پایه علف تولید شدند.

کاغذ بر پایه علف, پالپ فیبر علف, کاغذ قابل بازیافت, لیبل‌های قابل کندن, بسته بندی

فیبر تازه مورد استفاده در این کاغذها حدود 50درصد است.  این موضوع تا میزان زیادی در مصرف آب مورد نیاز در تولید می‌کاهد. به گفته تولیدکننده، کمتر از یک لیتر آب برای هر تن پالپ فیبر علف مورد نیاز است، در مقایسه با کاغذهای متداول تهیه شده از سلولز چوب که 6000 لیتر در هر تن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع در مصرف انرژی و انتشار CO2 نیز تاثیر بسیاری دارد. با گرماژ 95 گرم بر مترمربع، این کاغذ قابل بازیافت است و البته قابلیت تماس مستقیم با موادغذایی را نیز دارد.

VPF از دو نوع چسب روکش برای این کاغذ استفاده می‌کند: در لیبل‌های دایمی چسب امولسیون اکریلیک 958 که می‌تواند در تماس با موادغذایی نیز باشد. برای لیبل‌های قابل کندن یا جابه‌جایی، چسب 987 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک لیتر آب برای تولید یک تن کاغذ