در چند سال گذشته در ایران، تولید کیسه زباله پیشرفت زیادی داشته، از ایجاد پرفراژ ت کیسه ای دستگبره دار. این تولید کننده سطل و کیسه رو در یک قالب جدید طراحی کرده