هنر بسته بندی: راهکار انحصاری Sidel با نام Steady EDGE به گونه‌ای ارتقایافته تا بتواند بر چالش‌های تولید ظروف صاف، بیضی و مستطیل غلبه کند.

 تولید ظروف خاص PET,  شرکت Sidel, بسته بندی, ظروف صاف, Steady EDGE,

گوشه‌ها و زوایای تیز بر روی بسته‌بندی برای مسطح کردن و افزایش ایستایی آن استفاده می‌شود. این کار بسته‌ها را پایدار و از تکان خوردن ناخواسته آنها جلوگیری می‌کند. Sidel مدعی است می‌تواند پایداری بسته را تا 35درصد افزایش دهد. به خاطر کشش مواداولیه در کف، می‌توان تا 10درصد از وزن ظرف را نیز کاست. همزمان کاهش فشار دمش می‌تواند مصرف انرژی را تا 20درصد پایین آورد. با این کار می‌توان ظرف‌های باکیفیت PET با زوایای تندتر تا شعاع 1میلی‌متر را تولید کرد که در حال حاضر این میزان حداقل 5/2میلی‌متر است. شرکت مدعی است که می‌توان تا 2000 بطری در ساعت را با این سیستم تولید کرد.