این سبد جدید به طور خودکار و با استفاده از کدهای از پیش تعیین شده بر روی کالاها، قیمت آنها را محاسبه می‌کند و درون کیسه خرید می‌ریزد