هنر بسته بندی: شرکت W& H 500 مهمان را در کارخانه خود جمع کرد تا از آخرین ماشین فلکسو خود با عنوان NOVOFLEX II رونمایی کند.

این ماشین با سرعت 600 متر بر دقیقه کار می‌کند. تغییر سفارش تنها 5 دقیقه زمان می‌برد که آن هم به خاطر سیستم‌های اتوماسیون W&H برای ماشین‌‌های دور کم است. در این معرفی که به نوعی کارگاه آموزشی هم بود، پلیت‌های آماده چاپ Ultra تولید شرکت KODAK FLEXCEL مورد استفاده قرار گرفت که در کمتر از یک ساعت آماده به کارگیری در ماشین شدند. سیستم خودکار ذخیره داده‌ها و خروج اسلیو، زمان تغییر اسلیوها را بسیار اندک و در چند دقیقه میسر کرده است.

در بخش دیگری از برنامه نیز از ماشین پرفروش MIRAFLEX II پرده‌برداری شد و نمونه‌های چاپی دو ماشین با قابلیت تفکیک رنگ چهاررنگ و هفت‌رنگ با یکدیگر مقایسه شدند.