این ظروف همگی از برگ تولید شده اند در تولید این ظروف از فیبر درخت نخل برای چسبندگی استفاده شده است که نیاز به هر گونه ماده شیمیایی را ازبین برده است. پس از آن دستگاه پرس برگ ها را تبدیل به ظرف می کند.