باز هم رکورد دار شدیم. ۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران نیز به اتمام رسید. هنر بسته بندی با چهره ای جدید در نمایشگاه حضور یافته بود. استقبال مانند هر سال بی نظیر بود. پیش بینی ما با توجه به توزیع حدود ۱۲۰۰ عدد کارت ویزیت و با محاسبه تعداد کسانی که همراه با دوستانشان به غرفه آمده بودند و یا کسانی که کارتی درخواست نکردند، حدود ۴۰۰۰ نفر بود که احتمالا یکی از پربازدیدترین غرفه های نمایشگاهی در ۲۴ مین نمایشگاه بوده ایم، همانند سال های قبل.

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

از روز نخست جلسات تجاری در درون و بیرون غرفه با مخاطبین شکل گرفت. جالب اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان همدیگر را در بیرون و غرفه می یافتند و مذاکرات جدیدی در آنجا آغاز می شد. تولیدکنندگانی از ترکیه، آلمان، ایتالیا، چین و ... ، همچنین خریدارانی از ایران برای مشاور و مذاکرات تجاری در غرفه ما حضور یافتند.

از روز نخست جلسات تجاری در درون و بیرون غرفه با مخاطبین شکل گرفت. جالب اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان همدیگر را در بیرون و غرفه می یافتند و مذاکرات جدیدی در آنجا آغاز می شد. تولیدکنندگانی از ترکیه، آلمان، ایتالیا، چین و … ، همچنین خریدارانی از ایران برای مشاور و مذاکرات تجاری در غرفه ما حضور یافتند.

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی

آقای Riccardo Ursini نیز طبق وعده مهمان هنر بسته بندی بود. مذاکرات تجاری بسیار مثبتی نیز انجام شد. به زودی نخستین پاویون ایران در یک نمایشگاه چاپ و بسته بندی اروپایی شکل خواهد گرفت.

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی, Riccardo Ursini

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی, Riccardo Ursinif

۲۴ مین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران, بسته بندی, Riccardo Ursini