هنر بسته بندی: موسسه اروپایی فویل آلومینیومی (EAFA) از دستاوردهای خود در مسابقات سالانه Alufoil Trophy در زمینه بهبود راندمان منابع گفت.

 

 

بسته بندی, موسسه اروپایی فویل آلومینیومی, فویل آلومینیومی, لمینیت, درب‌های آلومینیومی, بلیستر,

به گفته EAFA، برنامه شامل محصولات تولیدشده از فویل آلومینیومی یا آنهایی که دارای فویل آلومینیومی هستند به‌عنوان بخشی از لمینیت، ساختار یا سیستم بسته‌بندی همین‌طور درب‌های آلومینیومی بود.

Amcor Flexibles بلیستر  Formpack Ultra cold برای محصولات دارویی را معرفی کرده است. به گفته شرکت، ماده اولیه می‌تواند بیشتر از نمونه‌های استاندارد کشیده شود که نتیجه، داشتن حفره‌های عمیق‌تر با زوایای تندتر دیواره است. بسته نهایی می‌تواند کارت با اندازه کوچکتر داشته باشد یا اینکه سوراخ‌های بیشتر بدون افزایش در اندازه کارت بلیستر را منجر شود. کارت کوچکتر موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود همچنین بیماران نیز بسته‌های بلیسترهای کوچکتر و راحت‌تر را دریافت می‌کنند.