طراحی

تاریخچه ای از پیشرفت و طراحی در بسته بندی

در این ویدیو، به صورت گذرا تاریخچه ای از نخستین بسته بندی ساخت بشر تا چگونگی پیدایش بسیاری از ان...