هنر بسته بندی: Smurfit kappa با همکاری PopsiCo بسته‌بندی ثانویه چندتایی پلاستیکی برند Walkers را با نوع مقوایی آن جایگزین کرد با هدف از بین بردن 250 تن پلاستیک در چرخه تامین در هر سال.

به گفته Smurfit Kappa جایگزینی بسته‌های 22 و 24 تایی باعث می‌شود تا حجم بارگذاری پالت‌ها افزایش یابد و تاثیر مثبتی از نگرش برند نسبت به پلاستیک‌ها در اذهان شکل بگیرد. پیش‌بینی می‌شود به زودی Walkers برای کاهش تولید 660 میلیون کیسه پلاستیکی در سال نیز اقدام کند. پروژه از آنجایی شکل گرفت که شرکت Pepsi اعلام کرد برندهای Walker، Lay’s و Doritos تا پایان سال 2030 همگی از بسته‌بندی با پلاستیک‌های بازیافت شده یا تجدیدپذیر استفاده خواهند کرد. پروژه تنها در انگلستان باعث کاهش سالانه 40درصد در هر تن مواد اولیه بسته‌بندی می‌شود.