مقالات

4 حقیقت در مورد ماشین‌های مونوبلاک

کاغذهای ضدنفوذ یا پلاستیک‌ها؟ پاسخ ساده نیست

Machine Health چگونه می‌تواند عملیات لیبل‌زنی را بهبود بخشد

اهمیت بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر

بسته‌بندی‌های غذایی: تعامل بین عملکرد و پایداری

بدون لیبل‌زنی مناسب، بسته‌بندی‌های قابل کامپوست دچار مشکل...

سرعت یا انعطاف‌پذیری- هدف آینده تحقیق و توسعه در بخش ماشی...

9 توصیه برای بازیافت بطری‌های پلاستیکی

چگونه با استفاده از انطباق‌پذیری در بسته‌بندی، از هزینه‌ه...