هنر بسته بندی: مهندس سوئدی، Stan Gustaf Tulin، مخترع کیسه های خرید پلاستیکی خواستار جلوگیری از مصرف پاکت های کاغذی به خاطر تاثیر آن بر جنگل زدایی شد. منطق او این است که پاکت های کاغذی پس از چند بار دور انداخته می شوند اما پاکت های پلاستیکی را تا چندین بار می توان استفاده کرد.

کجا را اشتباه رفته ایم؟

شاید کمی تنبل شدیم !

به جای استفاده چند باره از کیسه های پلاستیکی، آنها را بعد از یک بار استفاده دور می اندازیم. تحقیقات نشان داده اند که کیسه های پلاستیکی از پاکت های کتانی و کاغذی سبزتر هستند.

پاکت های پلاستیکی و کتانی به انرژی و آب بیشتری برای تولید نیاز دارند. از طرف دیگر سنگین تر نیز هستند و هزینه حملشان بیشتر است.

حتما شگفت زده شده اید !

اما شعار کماکان این است: استفاده مجدد، کاهش، بازیافت.