به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اطلاعات دریافتی در شهریورماه سال1402کدهای تعرفه ای مشمول دریافت ارز28500تومانی ذیل عناوین کلی زیر قابل دسته بندی است که نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز4200گستره بزرگتری را دربرگرفته است.شایان ذکراست بر اساس اطلاعات غیررسمی هنوز هم عمده این اقلام ارز ترجیحی دریافت می کنند.

بر این اساس هم اکنون  28 قلم کالا شامل دانه های  روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ،‌کنجاله سویا  و… ارز ترجیحی 28500 تومانی دریافت میکنند. این درحالی است که در گذشته تنها 5 قلم کالا ارز ترجیحی 4200 تومانی دریافت می کردند.

در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده است، حتی با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک درمانی های آتی، لازم است نرخ ارز ترجیحی بر روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی بانرخ بازار مبادله جلوگیری شود.