هنر بسته بندی / واحد بین الملل: محسن کریمی جايزه سوم و تندیس برنزي جوایز انجمن طراحی برند جهانی در بخش بسته بندي هاي خلاق و استراكچر را به خود اختصاص داد.

جوایز انجمن طراحی برند جهانی برای کشف و تشویق برترین برند خلاق تجاری  و با هدف برجسته کردن بهترین کارهای خلاقانه توسط خلاقان مستقل در سراسر جهان تأسیس شد. جوایز انجمن طراحی برند جهانی یک طرح جوایز مستقل و معتبر است که از اهمیت طراحی تجاری و نقش آن در جامعه و اقتصاد جهانی تجلیل می کند.

اهدای این جوایز با هدف تجلیل از خلاقان و تیم‌های خلاق مستقل از سراسر جهان و به رسمیت شناختن و در معرض دید قرار گرفتن آنها در چندین پلتفرم صورت می گیرد.

معیارهای انتخاب داوری از قول انجمن:

« ما تعدادی از بهترین داورهای خلاق در برندسازی مصرف کننده و شرکتی و طراحی برند را از سراسر جهان دعوت کرده ایم. خلاقان، استراتژیست ها، کارآفرینان، مربیان و متفکران برجسته صنعت. آنها همه چیز را ارزیابی خواهند کرد، از کیفیت ارایه ورودی ها گرفته تا اینکه چگونه آثار خلاقانه به چالش های اجتماعی گسترده تر می پردازند.»

در این رقابت، محسن کریمی جايزه سوم و تندیس برنزي بخش بسته بندي هاي خلاق و استراكچر را به خود اختصاص داد.