هنر بسته بندی/ اختصاصی: بازار ظروف تولید شده از مقوا به خاطر تقاضا در بسته بندی غذا و نوشیدنی و نیز بخش دارویی رو به رشد گذاشته است. مسایل و دغدغه های زیست محیطی مصرف کنندگان نیز در این میان بی تاثیر نبوده است.

Allied Market Research در خصوص فرصت ها و پیش بینی های بازار ظروف تولید شده از مقوا بین سال های 2021 تا 2031 گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می آید.