هنر بسته بندی: Ardagh Group در دو پروژه برای کاهش مصرف آب در تولید شیشه در کشورهای سوئد و لهستان سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند مصرف آب را تا یک‌سوم کاهش دهد.

فرآیند Closed Loop Water Cooling شامل نصب دومرحله‌ای چرخه بسته آب و سیستم خنک‌کننده در فرآیند تولید می‌شود. در حال حاضر کارخانه از هوا برای خنک‌کنندگی به جای آب رودخانه مجاور استفاده می‌کند که توانسته تا مصرف آب را 66 درصد نسبت به سال 2021 کاهش دهد. همزمان سیستم‌های چرخه بسته‌ برای آب تمیز و کثیف در سایت لهستان نصب شده تا بر کاهش مصرف آب متمرکز شود، رقمی معادل 25 درصد.