هنر بسته بندی: Senoptica Technologies، شرکتی که در زمینه حسگرهای بسته‌بندی فعالیت می‌کند، حسگر جدیدی را ابداع کرده است که می‌تواند شرایط میوه‌های فاسدشدنی درون بسته‌بندی را بررسی کند آن هم با استفاده از مرکب قابل تماس با مواد غذایی که می‌توان آن را مستقیم در بخش درونی بسته‌بندی چاپ کرد.

این حسگر انحصاری، میزان اکسیژن درون بسته بندی MAP غذایی را در لحظه ارزیابی می‌کند. این پروژه که با همکاری Trinity College انجام شده، هدفی برای به نصف رساندن ضایعات غذایی ازجمله غذاهای تازه بسته‌بندی شده تا سال 2030 دارد. روشنایی و مواد فعال در مرکب، حسگر را قادر می‌سازد اکسیژن درون بسته در هر لحظه را اندازه‌گیری کند تا از دور ریختن مواد غذایی جلوگیری شود. مرکب می‌تواند بر روی لیبل نیز چاپ شود.