هنر بسته بندی: Paxton Products سيستم Ionized Air System را كه به توليدكنندگان امكان بهتري براي داشتن جايگزين كم‌هزينه‌تر و با راندمان بيشتر براي كمپرسورهاي هواي يونيزه و سيستم‌هاي آب‌پاش روانه بازار كرد. اين سيستم به‌خصوص در جايي‌كه نياز به جابه‌جايي استاتيك است كاربرد بيشتري دارد.

اين سيستم 80 درصد انرژي كمتري نسبت به تميزكننده‌هاي هواي فشرده مصرف مي‌كند. همچنين توليدكنندگان را قادر مي‌سازد تا هزينه‌هاي آب و فيلتراسيون را كه در سيستم‌‌هاي پاك‌كننده آب وجود دارد به شدت كاهش دهند. Ionized Air System حتي غبار و ذرات معلق موجود در تميزترين محيط‌ها را نيز جذب مي‌كند. نكته جديد در اين برنامه استفاده از دمنده شتاب‌دهنده گريز از مركز باسرعت 15هزار دور در دقيقه است. هواي با سرعت بالا فيلتر و يونيزه مي‌شود سپس به طور مستقيم به سو يا درون محصول هدف از طريق نازل‌هاي هدف وارد مي‌شود. هواي يونيزه شده، بار استاتيكي كه باعث چسبيدن غبار به محصول مي‌شود را به حالت طبيعي برمي‌گرداند، آلودگي و ذرات را جدا مي‌كند و سطحي تميز را برجاي مي‌گذارد. اين سيستم استاتيك را تميز و از پلاستيك‌ها، قوطي‌ها، بطري‌ها و ساير سطوح محصولات جدا مي‌كند.