چاپ و خدمات چاپی

چاپ بر روی لیوان

در این نوع چاپ از روش انتقال حرارتی استفاده می شود.

چاپ دیجیتال با انتقال حرارتی بر روی پارچه

 در این ویدیو مراحل چاپ دیجیتال بر روی فیلم و انتقال حرارتی آن برای چاپ بر روی لباس به نمایش در ...