برای مشخص نمودن چالش‌های حوزه طراحی بسته‌بندی صنایع‌دستی باید به صورت ریشه‌ای به مفهوم طراحی یعنی دیزاین پرداخته شود.ترجمه این واژه در فارسی کلمه نا مناسب طراحی است که ناظر به ابعاد ترسیمی آن می‌شود.طرح دیدگاهی که بتوان جامع معنای طراحی باشد، به نظر مشکل می‌آید. آنچه از دوره‌های قبل بر می‌آید جهت‌گیری خاص این واژه نسبت به پارادایم غالب عصر و روزگار خود بوده است.

{phocadownload view=file|id=71|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}