هنر بسته بندی: Solvay راهکاری را ارایه داده است مبنی بر اینکه PVDC به کار رفته در بسته‌بندی‌های چندلایه غذا، نوشیدنی و بهداشت شخصی نیز پتانسیل بازیافت شدن دارند.

به ادعای شرکت، اثبات این نکته در واقع فرآیند بازیافت فیلم Ixan PVDC از منبع ضایعات صنعتی است بدون از دست دادن عملکرد ضدنفوذی پلیمر. Claire Guerrero مدیر بازاریابی جهانی شرکت می‌گوید: این نشان می‌دهد که امکان ادغام مجدد پلیمر بازیافتی در کاربردهای آینده وجود دارد. به این معنی که می‌توان آن را دوباره استفاده کرد و با مواد خام دوباره ترکیب کرد بدون از دست دادن یا تخریب ویژگی‌های ضذنفودی آن.» شرکت مدعی است که حفظ کیفیت نفوذناپذیری بالای پلیمر برای توسعه یک بسته‌بندی پایدار ضروری بوده است زیرا این ویژگی مانعی قوی در برابر آب، اکسیژن و بوها برای حفظ موادغذایی و کاهش ضایعات است.