در چاپ فلکسوگراف دو عامل اصلی بر فاکتور چاقی ترام فیزیکی تاثیرگذار است. اولا تغییر شکل صفحه چاپ به علت فشار پرس ماشین چاپ در شکاف پرس در زمان انتقال مرکب و دوما انتشار مرکب بر روی ماده چاپ‌شونده در زمان مرحله خودگیری. انتشار مرکب تاثیر بسیار بیشتری بر روی چاقی ترام زمانی‌که فرآیند چاپ فلکسوگراف است دارد زیرا در اینجا ویسکوزیته مرکب بسیار پایین است.

{phocadownload view=file|id=352|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}