پیشرفت های موثری در 20 سال گذشته در بخش پلی مرهای زیست تخریب پذیر اتفاق افتاده است.این مواد در شکل های مختلف ارتقا یافته اند به همین خاطر پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده در صنایع مختلف دارند.

 {phocadownload view=file|id=10|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}