Ford Motor, Coca-Cola، H.J.Heinz، NIKE و Procter & Gamble خبر از کاری مشترک در PTC برای استفاده از PET پایه گیاهی و فیبر در محصولاتشان شدند.

این همکاری جدید به شکلی صورت گرفته تا فناوری‌های جدید برای تلاش در جهت یافتن مواد اولیه جدید از گیاهان مورد پشتیبانی قرار گیرد. به موجب این همکاری شرکت‌ها باید برای تحقیقات تجاری بر روی PET تولید شده از گیاهان سرمایه‌گذاری کنند. همچنین استانداردها و آنالیز استفاده از آن مثلا چرخه زندگی آن را تعیین کنند.