هنر بسته بندی: نشست تخصصی  بسته بندی صنایع دستی با حضور کارشناس صنایع دستی، طراحی ، تولید و بسته بندی به میزبانی ماهنامه هنر بسته بندی برگزار شد.

بسته بندی, هنر, صنایع دستی, طراحی صنایع دستی,

در این نشست، مطالبی پیرامون مشکلات مربوط به نواقص، ضعف ها و کاستی ها و همچنین حمایت سازمان میراث فرهنگی از بسته بندی صنایع دستی مطرح شد که مشروح آن در شماره آینده ماهنامه به چاپ خواهد رسید.