هنر بسته بندی: Integrated Reclose و Integrated Tape راهکار جدیدی را برای پاکت‌های با قابلیت دربندی مجدد معرفی کردند.

ویژگی‌های دربندی مجدد به‌طور مستقیم بر روی رول فیلم بسته‌بندی در فرآیند بسته‌بندی اعمال می‌شود که بر طبق گزارش‌ها بسیار قابل اطمینان است. سیستم‌های نواری شامل نوار یا چسب قابل برش و حساس به فشار است که بسته را قابل دربندی مجدد می‌کند و به وسیله ماشین‌های متداول به پاکت الصاق می‌شود. چسبندگی و موقعیت نوار قابل تنظیم است و باز کردن Integrated Reclose می‌تواند بسته به نیاز مشتریان باشد.

اطلاعات تکمیلی در  www.huhtamaki.com