12- سطح های داخلی که آغشته به لاک هستند درون اجاق خشک می شوند. 13- قوطی ها از درون فلنجر گردنی عبورمی کنند، جایی که قطر دیواره ها کاهش یافته است.

 {phocadownload view=file|id=45|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}