حفاظت از ماده غذایی در برابر عوامل بیولوژیک آسیب رسان خارجی یکی از مهم ترین کاربرد های بسته بندی در صنعت غذاست. اکثر بسته بندی ها با توجه به ماده به کار رفته در تولید آنها ونوع فرآیند بسته بندی می توانند تا حد مناسبی حفاظت از ماده غذایی در برابر این عوامل را انجام دهند.

{phocadownload view=file|id=99|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}